csi

csi

dinsdag 10 november 2009

Mind tools

Auteur(s): Rob Boutmy, Leonie Meijerink, Arjan Toet Organisatie(s): TU Delft, Sectie EduTec

Het gebruik van mind-mappen voor en door studenten in een online vak kan studenten mogelijk helpen bij het genereren van ideeën over het vak en het bieden van een overzicht van de (complexe) inhoud van een vak.

Voorbeeld uit de praktijk

Bij de Sectie Educatie en Technologie van de TU Delft is een interfacultair vak, ‘E-learning minds’, ontwikkeld. De docenten die hierbij betrokken zijn hebben mind maps gemaakt om de te behandelen leerstof goed in kaart te kunnen brengen. Die mindmaps worden gepresenteerd aan studenten. Verwacht wordt dat met zo’n mind-map voor studenten de belangrijkste thema’s van een complex vak en de relaties hiertussen in één oogopslag duidelijk zijn. Studenten kunnen op het moment dat het hen uitkomt kiezen wanneer zij zich in welk thema verder willen verdiepen. Achter de verschillende onderdelen zijn links naar additionele informatie worden toegevoegd, bijvoorbeeld websites, rapporten of audio-visuele elementen, waaruit de studenten kunnen kiezen. Tevens kunnen subcategorieën worden ondersteund door afbeeldingen, om ervoor te zorgen dat het makkelijker in het geheugen van studenten blijft hangen. Het is de bedoeling dat als studenten zelf met extra informatie komen zij ook in staat zijn om de mind-map van het vak uit te breiden.Dit wordt aangeboden in Blackboard aan studenten van het vak ‘E-learning minds’. De links zijn aanklikbaar en er zijn resources achter gehangen. Het is van belang om de verbanden tussen de onderdelen in het product dat aan de student wordt aangeboden weg te laten. Hierover zijn namelijk verschillende interpretaties mogelijk en het niet de bedoeling dat studenten de interpretatie van de docent als ‘de waarheid’ gaan aannemen.

Doel

De docent kan gebruik maken van een mind-map tool om leerinhouden overzichtelijk aan te bieden aan studenten.

Wanneer te gebruiken

 • Als je het voor studenten inzichtelijk wilt maken hoe een vak in elkaar zit.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 1. Ontwikkel een mind-map voor het vak, zoals dat beschreven is in het IDEE ‘Hoe gebruik je (in een docententeam) een mind-map tool bij de inhoudelijke ontwikkeling van een vak?’
 2. Laat verbanden tussen de onderwerpen van een mind-map weg. Over waar je verbanden legt zijn verschillende interpretaties mogelijk en het is niet de bedoeling dat studenten de interpretatie van de docent als ‘de waarheid’ gaan aannemen.
 3. Selecteer in de mind-map welke links aan naar literatuur, rapporten, clips e.d. voor studenten relevant zijn en welke aansluiten bij het niveau van de studenten.
Tips

 • Geef met verschillende kleuren aan welke resources minimaal vereist zijn om te hebben gebruikt/gelezen en welke optioneel zijn.
 • Maak waar mogelijk gebruik van afbeeldingen om het geheugen van de student te stimuleren.
 • Bedenk een opdracht voor studenten (gerelateerd aan de doelstellingen van het vak) die zij alleen kunnen uitvoeren door informatie uit de achterliggende links en resources van de mind-map te halen. Denk bijvoorbeeld aan een groepsopdracht waarin zij de mind-map gebruiken om een onderwerp te kiezen.
 • Bij groepsopdrachten kunnen de groepen ook de opdracht krijgen om een eigen mind-map te maken over het onderwerp dat zij gekozen hebben.
 • Plaats de mind-map in de Digitale Leeromgeving. Studenten gebruiken deze mind-map als een soort inhoudsopgave voor de achterliggende informatie. Bij Blackboard kan de mind-map bijvoorbeeld onder de course documents geplaatst worden Door de mind-map in html-formaat te plaatsen, wordt de drempel verlaagd voor studenten om toegang tot de (informatie in de) mind-map te krijgen.
 • Maak een discussieforum aan waarin studenten vragen kunnen stellen over de mindmap van de docent en eventueel suggesties doen voor het aanvullen en/of veranderen van die mind-map. Over deze aanvullingen kunnen studenten discussieren, waarbij ook de docent een rol kan spelen.

Aandachtspunten bij de uitvoering

 1. Geef studenten de opdracht om informatie te zoeken en gebruiken die zij uit de mind-map kunnen halen. Studenten kunnen bijvoorbeeld op zoek gaan naar informatie over een project. Geef duidelijk aan dat de mind-map bedoeld is om studenten een goed overzicht te geven, maar dat het niet suggereert dat het model een exacte weergave van de werkelijkheid is. Studenten hoeven niet altijd alle informatie te doorlopen. Wel moet van hen worden verwacht dat zij de informatie vinden die hoort bij het onderwerp/ het project waaraan zij werken.
 2. Bouw gedurende het vak momenten in waarop studenten kunnen reflecteren op de nieuwe informatie die zij zijn tegengekomen. Zij kunnen dit in het discussieforum doen. Als de groep groot is wordt aanbevolen om gebruik te maken van groepsdiscussies.
 3. Bied studenten de mogelijkheid om extra informatie of suggesties die zij gedurende het vak tegenkomen toe te voegen aan de mind-map (gebruik de organisatorische structuur die je daarvoor bedacht hebt).
Tips
 • Om studenten te stimuleren tot het leveren van bijdragen aan de mind-map kan je ervoor kiezen om de bijdragen mee te nemen in de beoordeling van de studenten.
 • Het is mogelijk om studenten eerst zelf een mind-map te laten maken. Gevaar is dan alleen dat er wel heel veel verschillende invalshoeken/perspectieven bij elkaar gebracht moeten worden. In de praktijk blijkt dat veelal onwerkbaar.

Achtergrondinformatie

Tergan, S.-O. (2003). Managing knowledge with computer-based mapping tools. In D. Lassner & C. Mc Naught (Eds.), Proceedings of the ED-Media 2003 World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunication (pp. 2514-2517). Honolulu, HI: University of Honolulu.

De laatste jaren is er veel aandacht voor concepten als brainmap, conceptmap of mindmap. Er zijn allerlei handige tools verschenen om online dergelijke maps te genereren (zie bijvoorbeeld http://www.mind-map.com/). Het gebruik van mind-maps (of concept maps, brainmaps of andersoortige vormen) lijktin een aantal gevallen studenten te kunnen helpen bij het krijgen van overzicht over complexe onderwerpen.

Online mind-mappen (zoals in de afbeelding uit het praktijkvoorbeeld) is bijvoorbeeld mogelijk met behulp van de tool ‘mind manager’. Deze is te vinden onder de volgende link: www.mindmanuals.com (21 dagen om uit te proberen). Over de strategie van Brain Blooming, mind mappen met een groep, kan meer gelezen worden op: http://www.mind-mapping.co.uk/group-mind-mapping.htm.


donderdag 15 oktober 2009

HANUMAN CHALISA

HANUMAN – CHALISA
TULSI’S LOFZANG AAN HANUMAN – SWAMIShri Hanuman: Ram’s Trouwe Dienaar

Naast Krishna en Ram, die als awtaars (incarnaties) van Vishnu-Godals onderhouder gezien – worden beschouwd, is in Suriname en Nederland de meest populaire en vereerde dewta (“god”; letterlijk: stralende) zeker Hanuman-swami, de apenhoofdman en eerste minister van de apenkoning Sugreev.
(Letterlijk betekent Hanuman: met het (grote) kaakbeen; swami = meester).
Deze devote dienaar van Ram wordt in het beroemde epos Ramayan ( in het Sanskrit van Balmiki, in het Hindi van Tulsidas) als een grote held (Mahaveer) beschreven, die met een niet te evenaren toewijding en trouw vele daden van moed en durf heeft verricht.
Volgens de overleving is Hanuman de zoon van Pawan of Marut of Anil ( de wind, tot een dewta gepersonifieerd) en van Anjani, de echtgenote van de aap Kesari ( deze was dus zijn natuurlijke vader); vandaar zijn bijnamen: Pawansut, Pawanputra, Pawankoemar, Pawantanay ( zoon van Pawan, de wind), Maruti of Anili (zoon van Marut of Anil, de wind), Anjaniputra of Anjaneya ( zoon van Anjani), Kesarisut ( zoon van Kesari), Kesarinandan ( geluk van Kesari), Kapish ( Heer der Apen), etc.
In het hindoeïsme is Hanuman een van de edelste figuren, en zijn heldendaden vormen geliefkoosde gespreksonderwerpen onder de Vishnuieten, van kinder jaren af tot aan hun dood toe. Als zoon van Vayu ( de wind) kon Hanuman zich zo snel als de wind verplaatsen. Als Balbrahmachari – die zijn hele leven volkomen kuis was – bezat hij door onthouding en discipline vergaarde enorme lichamelijke kracht; vandaar zijn bijnaam Bajrangi of Bajrangbali ( bajr of vajr = adamant, ang = lichaamsdeel, bal = kracht. Hij was volmaakt bedreven in Yoga – (vandaar zijn bijnaam: Yogachar = hij die yoga beoefent) – die de acht siddhi’s (paranormale verworvenheden van de yoga) bezat en een z.g. Kamrupi was: iemand, die naar wens iedere gedaante kan aannemen.
Bovendien was Hanuman een groot Sanskrietgeleerde, wat Ram al direct bij hun eerste ontmoeting was opgevallen: toen had Ram tegen Lakshman opgemerkt, dat de elegantie van het taalgebruik en de correcte uitspraak verrieden, dat een grote Veda-kenner en taalgeleerde hun had aangesproken! En in de taalwetenschap staat Hanuman traditioneel als de negende auteur van Sanskrietgrammatica bekent: dus eeuwen voor de grote Panini (5de eeuw v. C.), de vader van de grammatica, wiens Ashtadhyayi de oudste en meest gezaghebbende grammatica boek ter wereld is. Als een trouwe Rambhakt ( toegewijde tot Ram) heeft Hanuman vele heldhaftige daden verricht, die op schitterende wijze in het Ramayan zijn beschreven. Op zoek naar Sita, de echtgenote van Ram – die door Rawan, de koning der Rakshasas was geschaakt ( Rakshas = demon) – sprong Hanuman van de zuidpunt van het Indische subcontinent de oceaan over naar Lanka ( Ceylon), waar hij Sita een gerustellende boodschap van Ram overbracht ( vandaar zijn bijnaam Ramdut: Afgezant van Ram). En voor hij er weer vandaan ging, legde Hanuman het grootste deel van het rijke en machtigeLanka in de as ( vandaar zijn bijnaam: Lankadahi = verbrander van Lanka). Hij vocht als de beste in het reusachtige apenleger van Ram; en toen Lakshman eens bewusteloos raakte, vloog hij naar het Himalaya-gebergte om geneeskrachtige kruiden (sanjivani) te halen en bracht deze met het hele Drona-bergtop mee!
Ook ging hij naar Patal-Lok ( onderwereld), de ontvoerde Ram en Lakshman achterna, waar hij Ahiravan ( een van Ravans zonen) versloeg en de gebroeders bevrijdde en naar Lanka terugbracht.
Zo Machtig was Hanuman, dat hij als kind de zon ( Ravi, Surya of Bhanu) gewoon inslikte, denkend dat deze een lekkere vrucht was; en pas na dringend verzoek van de Dewtas (“goden”, hemelwezens) liet hij hem weer vrij. Wegens zijn kracht aan heldendaden is Hanuman de beschermgod van worstelaars, die hun langot (lendendoek) aan hem wijden. Immers is de rode langot (een driehoekige lendendoek) het symbool van de kuisheid en de onthouding van Hanuman, om welke reden hij in het Hindi soms Lal-langotwala ( hij die een rode langot draagt) wordt genoemd.
De vereniging van Mahaveer ( de grote held) – die als Sankat – Mochan ( bevrijder uit de nood) wordt gezien – vertoont als opvallend kenmerk het z.g. Jhandi charhana, d.i. het ritueel planten van de vlag (djandi) van Hanuman: Een driehoekig rood vaantje, dat aan een lange bamboestok wordt gehesen. Bij dit vererings offer vindt dikwijls ook een eenvoudige katha (rituele lezing) plaats: enkele in het oud – Hindi geschreven gedichten, meestal de Hanuman-chalisa en de Sankat-MochanHanumanashtak, worden dan gereciteerd.
De Chalisa


De Hanuman – Chalisa – een uit 40 tweeregelige strofen (chaupaaiis) bestaand gedicht ( Hindi: Chalis = veertig) – is in het Avadhi – dialect van het Poorvi-Hindi geschreven door de grote Goswami Tulsidas (1532 – 1623). De auteur van de onsterfelijke Ramcharit-Manas (Hindi-Ramayan). Het is een devotioneel werk vaneen ontroerende eenvoud en literaire schoonheid, door het oprecht lezen en reciteren waarvan men volgens de traditie de hoogste religieuze verdienste kan verwerven. Bij de Hanuman-Chalisa is een kleiner gedicht gevoegd: de Sankat-Mochan Hanumanastak – bestaande uit acht (Sanskrit: ast = acht) coupletten van vier strofen (chhand) – die eveneens aan Tulsidas wordt toegeschreven.
Bij de vertaling is getracht de oorspronkelijke tekst zo getrouw mogelijk weer te geven, hetgeen niet helemaal is gelukt, omdat vele woorden onvertaalbaar zijn. Waar het voor een beter begrip van de tekst nodig leek, is dan ook een korte verklaring van sommige woorden en passages gegeven. Er is helemaal geen poging gedaan, om de literaire schoonheid en de devotionele sfeer van het origineel zelfs bij benadering weer te geven: alleen het lezen of – het reciteren van het oorspronkelijk gedicht kan dit verheven esthetisch en spiritueel genot (anand) verschaffen!
Wat de romanisering van de tekst betreft, daarvoor is een uitgave van de originele tekst van Tulsidas gevolgd. Deze vertoont een aantal dialectische en archaïsche eigenaardigheden, die thans in het moderne Hindi niet meer gebruikelijk zijn. In deze editie van de Hanuman-Chalisa zijn hier en daarbepaalde van deze woorden door moderne vervangen naar de huidige spraak en schrijf methode in Suriname, India alsook in Nederland. Aan de afbreuk aan de schoonheid van vorm en expressie is er dan ook bij de modernisering van de tekst zoveel mogelijk rekening gehouden en de tekst zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. Echter is dit niet altijd gelukt waarbij het begrip van de lezer wordt verwacht. Ook is de onduidelijke eindklinker weggelaten, omdat deze in het Hindi meestal niet wordt uitgesproken ( waar zulks het geval is, is hij wel aangegeven).

SHRI HANUMAN-CHALISA


Doha

1. Shri-Guru charan saroj raj, nij man mukur sudhaar
Barnauu Raghuwar bimal jasu, jo dhaayak phal chaar

Met de stof van de lotusvoeten van mijn vereerde Guru mijn geest, die gelijk een spiegel is, gereinigd hebbend:
Zal ik verhalen van Raghuvars vlekkeloze roem, die de schenker is van de vier vruchten1.

2. Buddhiheen tanu jaanike, sumirauu Pawankoemaar
Bal bhuddhi widiyaa dehu mohee, har hu kalesh wikaar

Wetend dat mijn lichaam een geest zonder wijsheid herbergt, roep ik Pawans zoon aan en smeek:
“Schenk mij kracht, kennis en wijsheid en verdrijf de smart der onwetendheid en dwaling”.


Chaupaaii

1. Jai Hanumaan gyaan gun saagar
Jai Kapeesh tihoon lok ujaagar

Heil, o Hanumaan, oceaan van wijsheid en deugd: heil, o Kapeesh (Heer der Apen), schitterend in alle drie werelden2)

2. Raamdoot atulit bal dhaamaa
Anjaniputra Pawansut naamaa

Afgezant van Raam, zetel van weergaloze kracht: zoon van Anjani, zoon van Pawan genaamd

3. Mahaveer wikram Bajrangee
Kumati nivaar sumati ke sangee

O grote held (Mahawier), dappere strijder, die een adamanten lichaam heeft: die boze gedachten verdrijft en goede gedachten vergezelt.

4. Kanchan waran wiraaj subesaa
Kaanan kundal kunchit kesaa

Goud van Kleur, schitterend in een prachtige gedaante, met ringen aan Uw oren en haren die krullen.

5. Haath wajre aur dwajaa beeraajai
Kaandhe moonj janeuu saajai

Knots (wajra)3 en vaandel sieren Uw handen; en Uw schouder is getooid met het heilige koord van moonj-gras

6.Sankar suwan Kesariee nandan
Tej prataap mahaa jag bhandhan

O zoon van Shankar4) en geluk van Kesariee; door de majesteit van Uw schittering wordt U vereerd alomme in de wereld.

7. Widiyaabaan gunee ati-chaatur
Raam-kaaj karibe ko aatur

Geleerd, deugdzaam en ten zeerste bedreven bent U, ernaar hunkerend Raams werk te volbrengen.

8. Prabhu-charitre sunibe ko rasiyaa
Raam Lakhan Seetaa man basiyaa

Verzaligd luistert U naar het levensverhaal van de Heer ( Phabhu); U die zetelt in de harten van Raam, Lakshman en Seetaa

9. Sookshma- roop dhari Siyahee dikhaavaa
Bikat- roop dhari lank jaraavaa

U nam een kleine gedaante aan, toen U zich aan Seeta vertoonte; en een geweldige gedaante aannemend, hebt U Lankaa verbrand

10. Bheema-roop dhari asur sanhaare
Raamchandra ke kaaj saaware

Onder het aannemen van een vreselijke gedaante, vernietigde U de demonen (asur); en hebt U het werk van Raamchandra volbracht

11. Laaya sajeewan lakhan jiyaaye
Shree Raghubeer harishee ur laaye

Toen U het levenskruid (sanjeewani) haalde en daardoor Lakhsman het leven hergaf, drukte Shree Raghuveer U uit blijdschap tegen zijn hart

12. Raghupati keenhee bahut baraayee
Tum mam priya Bharat-hi sam bhaayee

De Heer der Raghus heft U toen ten zeerste geprezen: “gij zijt mijn broeder, evenals Bharat, zeer geliefd”

13. Sahas-badan tumhro jas gaawain
As kahi Shreepati kanth lagaawain

“Hij met duizend gezichten (Sahasra-wadan)5 heeft Uw roem bezongen”, aldus sprak de Gemaal van Shree (d.i. Vishnu), en toen heeft hij U omhelsd

14. Sanakaadik Brahmaadi Muneesaa
Naarad Saarad sahit Aheesaa

Sanak, Brahmaa en de anderen, Grootmeesters der Muni’s (Wijzen); Naarad, Shaarad (Herfstwolken), alsook de Heer der slangen (Aheesh)6)

15. Jam Kuber Digpaal jahaan te
Kabi kobid kahi sake kahaan te

Yam, Kuber en de overige Dikpaals7) dichters en geleerden, hoe zijn zij in staat Uw lof te verkondigen?

16. Tum upkaar Sugreeuw heen keenhaa
Raam milaawa raaj-pad deenhaa

U hebt Sugreeuw een grote dienst bewezen; door hem met Raam in contact te brengen, hebt U hem het koningschap geschonken.

17. Tumhro mantra Bibheeshan maanaa
Lankeswar bhaie sab jag jaanaa

Uw raad werd door Bibhishan opgevolgd; en hij werd Koning van Lankaa, zoals aan de hele wereld bekend

18. Jug sahastra jojan par bhaanoo
Leelyo taahi madhur phal jaanoo

De zon, duizenden yojan8) afstands verwijderd, hebt U ingeslikt, hem voor een lekkere vrucht aanziend.

19. Prabhoo mudrikaa meli mukh maaheen
Jaldhi laanghi gaye acharaj naahin

De ring van Prabhu (d.i. Raam) bewaarde U en Uw mond: en bent toen over de oceaan gesprongen, wat geen verbazing wekt

20. Durgam kaaj jagat ke jete
Sugam anugrah tumhre tete

Hoe moeilijk en zwaar het werk in de wereld ook is, het wordt eenvoudig en licht door Uw genade gemaakt

21. Raam duaare tum rakhwaare
Hot na aagyaa binu paisaare

Van de poort van Raam bent U de bewaker; en niemand kan zonder Uw toetemming naar binnen gaan

22. Sab sukh lahai tumhaaree sarnaa
Tum rachchak kaahoo ko darnaa

Alle geluk bloeit op, wanneer men tot U zijn toevlucht neemt: met U als beschermer, waarom dan vrees gekoesterd?

23. Aapan tej sanhaaro aapai
Teenon lok haank tei kaapei

Uw schitterende kracht wordt door Uzelf beheerst; alle drie werelden sidderen, wanneer Uw kreet weerklinkt

24. Bhoot pisaach nikat nahin aawai
Mahaweer jab naam sunaawai

Geesten (bhut) en demonen (pisaach) vermogen niet te bereiken, wanneer men laat horen de naam van Mahaweer ( de grote held)

25. Naasai rog harai sab peeraa
Japat nirantar Hanumat beeraa

Ziekte verdwijnt en van alle pijn raakt men bevrijdt, wanneer men aldoor prevelt de naam van de held Hanumaan

26.Sankat te Hanumaan chhuraawai
Man karam wachan dhyaan jo laawai

Van nood en ellende verlost Hanumaan een ieder, wanneer men zich in gedachte ( Man), daad (Karm) en woord (Wachan) op Hem concentreert

27. Sab par Raam tapasvee raajaa
Tin ke Kaaj sakal tum saajaa

Over allen heerst Raam, de wereldverzaker, als koning; en toch hebt U al zijn werk in orde gebracht

28. Aur manorath jo koi laawai
Soi amit jeewan phal paawai

En wanneer wie ook nog wensen koestert, dan zal hij gedurende ontelbare levens de vruchten ontvangen.

29. Chaaron yug partaap tumhaaraa
Hai parsiddh jagat ujiyaaraa

Over al de vier tijdperken9) strekt Uw majesteit zich uit; zeer beroemd wordt erdoor verlicht de ganze wereld.

30. Saadhu sant ke tum rakhwaare
Asur-nikandan Raam-dulaare

Van de goeden (saadhu) en de heiligen (sant) bent U de beschermer, o verdelger der demonen (asur) en lieveling van Raam

31. Asht sidhhi nau nidhi ke daataa
As bar deen Jaankee maataa

“Wees de schenker van de acht siddhi’s en de negen nidhi’s10), aldus werd U door Moeder Jaankee (d.i. Seetaa) gezegend.

32.Raam rasaayan tumhre paasaa
Sadaa raho Raghupati ke daasaa

Bij u berust de chemie van Raam11);blijft U altijd de trouwe dienaar van de Heer der Raghus (Raghupati)

33. Tumhre bhajan Raam ko paawai
Janam janam ke dukh bisraawai

Wanneer men U vereert, bereikt men Raam; waardoor men de smart van vele levens vergeet.

34. Antekaal Raghubar-pur jaaiee
Jahaan janma Hari-bhakt kahaaiee

En na de dood gaat men dan naar Raghuwars stad, waar men een levens lange Hari-bhakt (toegewijde tot Hari12) ) wordt genoemd

35. Aur dewtaa chhittana dharayee
Hanumat sei sarwe sukh karayee

Andere Dewtaa’s (“goden”) behoeft men niet te vereren; door Hanumaan te dienen, verwerft men alle geluk\

36. Sankat katai mitai sab pieeraa
Jo sumirai Hanumat balbeeraa

Moeilijkheden verdwijnen en alle pijn wordt weggenomen, wanneer men in gedachten de sterke held Hanumaan aanroept.

37. Jai jai jai Hanumaan Gosaayeen
Kripaa karhu Guru-Dew ki naayeen

Heil en nogmaals heil, o Hanumaan Gosaayeen13) ontfermt U zich over mij een Goddelijke Meester (Guru-Dew) gelijk.

38. Jo sat bar paath kar koyee
Chhoot-hi bandi mahaa-sukh hoyee

Wie honderd malen dit reciteert, raakt bevrijd van de banden en wordt groot geluk deelachtig.

39. Jo yeh parhey Hanumaan-Chaleesaa
Hoye siddhi saakhee Gaureesaa

Wie leest deze Hanumaan-Chaaleesaa, verwerft de siddhi; gewtuige is de Heer van Gauree (Gaureesh)14

40. Tulseedaas sadaa Hari cheraa
Keejai naath hriday mahan deraa

Tulsidas blijft altijd de dienaar van Hari; wilt, o Heer, in diens hart Uw intrek nemen

Doha

Pawantanay sankat haran, mangal moorthi roop
Raam Lakhan Seetaa sahit, hriday basahu Surbhoop

O Pawans zoon, verdrijver van ellende, in de gedaante van beeld en geluk; Samen met Raam, Lakshman en Seeta, o Vorst der “Goden”15) woont u in mijn hart1 . Met de “vier vruchten” worden bedoeld de Chaturvarg : de vier Purushaarts (levensdoeleinden), nl. dharm (wezenwet en gedragscode), arth (materiele voorspoed), kaam (genot en levensvreugde) en moksh (spirituele vrijheid en verlossing). Raghuvar (lett: de beste van het Raghu-geslacht) is Shri Ramchandra ( Ram), die ook Raghuveer en Raghupati of Raghunaath (held resp. heer der Raghus) wordt genoemd

2 . Traditioneel spreekt men van Trilok: de drie loks (werelden), nl. Swarg-Lok (hemelrijk), Mrityu-Lok (aardrijk) en Patal-Lok (onderwereld).

3 . Wajra (Hindi: bajr) is eigenlijk het vreselijke wapen van Indra (de “hemelgod”, de personificatie der natuurkrachten). In verband met Hanumaan wordt wajra als soortnaam en als stofnaam gebruikt: niet alleen heeft Hanumaan in zijn hand een wajra (knots), maar ok is zijn lichaam van wajra (adamant); vandaar zijn bijnaam Bajrangee ( met een adamanten lichaam).

4 . Shankar is een andere naam voor Shiva ( God als berechter of vernietiger gezien); daarom wordt Hanumaan hier als Shankarsuwan (zoon van Shankar) aangeduid.

5. “Hij met duizend gezichten”(Sahasra-wadan) is Vishnu (God als Onderhouder gezien), van wie Raam een awtaar (incarnatie) is. Vishnu is hier ook Sheepati (gemaal van Shree) genoemd: Shree of Lakhsmee is nl. Zijn gemalin

6. Met Sanakaadik (lett: Sanak etc.) worden bedoeld: Sanak en de andere drie zonen van Brahmaa ( God als Schepper gezien) ; met Brahmaadee (lett.: Brahmaa etc.) worden bedoeld: Brahmaa, Vishnu en Shiv, de drie aspecten van de Trimoorti if Tridewa (Goddelijke Drieeenheid). Naarad is de beroemde reiziger tussen de drie Loks (werelden). Shaarad is behalve Herfst, ook Shaardaa of Saraswati, de gemalin van Brahmaa.
Aheesh (lett.: Heer der Slangen) is de duizendkoppige slang, die de wereld torst; meer bekend als Shesnaag of Anatnaag (naag = slang).


7. Yam is de “god”van de dood (die in het zuiden woont), Kuber is de “god” de rijkdom (die in het noorden woont). Deze zijn twee van de acht Dikpaals ( wachters van de verschillende hemelstreken).

8. Yojan is een afstandsmaat uit de oudheid, waarvan de lengte verschillend wordt opgegeven: 2, 4 of 6 kos ( 1 kos is ongeveer 2 mijl, nl. 4000 haath of el.

9. De vier wereldtijdperken (yug) zijn Satya-yug, Tretaa-yug, Dwaapar-yug en Kali-yug. (dit laatste is de huidige tijdperk).

10. De acht siddhi’s zijn de paranormale verworvenheden, die de beoefenaar van de Yoga deelachtig wordt. De negen nidhi’s zijn de schatten van Kuber, de “God”de rijkdom.

11. Bij Hanumaan berust de “chemie van Ram” ( Raam-rasaayan): hiermee wordt bedoeld, dat hij Raams leven kent.

12. Hari is een ander naam voor Vishnu; hier wordt zijn awtaar Raam bedoeld

13. Gosaayee ( Sanskrit: Goswami) heeft vele betekenissen. Hier wordt Hanumaan aangeroepen ongeveer in de betekenis van “Heer der Wereld” (go = aarde, heelal, etc. ; swamie = meester). Ook Tulsidaas is een grote gosaayee of Goswami: “beheerser der zinnen”(go = zintuig), die tot de Vishnuietische Orde der Goswaami’s behoorde.

14. Gaureesh ( Lett.: Heer van Gauree) is een ander naam voor Shiv: Gauri of Parwati is nl. zijn gemalin.

15. Surbhoop (lett.: vorst der “goden”) is Hanumaan (sur is “God”: een goed hemelwezen, asur: een demon

.

dinsdag 13 oktober 2009

Snow vs windows 7

Snow Leopard vs. Windows 7


Windows 7 en Mac OS X Snow Leopard zullen de manier waarop we nu werken niet ingrijpend veranderen. Zowel Apple als Microsoft strijkt de rimpels glad.

Foto 1: Windows 7 moet het geflopte Windows Vista doen vergeten en brengt een aantal nieuwe functies naar gebruikers. Apple sleutelt meer onder de motorkap waarmee veel kleine oneffenheden worden verholpen en subtiele veranderingen worden doorgevoerd.

Foto 2: De Finder van Snow Leopard en de Explorer van Windows 7 lijken erg op elkaar. Er is een zoekveld in de rechterbovenhoek, er is een balk waarin de schijf kan worden aangegeven (optioneel bij OS X). Aan de zijkant heeft de gebruiker toegang tot andere gedeeltes van de computer.

Foto 3: Zowel Snow Leopard als Windows 7 hebben een enorm grote icoonweergave tot 256 bij 256 pixels. Snow Leopard wint het hier van Windows 7 met een maximaal toegestane icoongrootte van 512 bij 512 pixels.

Foto 4: De Taakbalk en de Dock hebben ook vergelijkbare functionaliteiten. Bij een rechterklik op het iTunes-icoon in de Dock toont het OS een menu waaruit af te lezen valt welk nummer draait en er is een eenvoudige bediening. De vernieuwde Windows Taakbalk biedt een vergelijkbare functie met 'jump list' waarmee items op een specifieke lijst kunnen worden vastgepind zoals belangrijke documenten.

Foto 5: Snow Leopard heeft in plaats van een 'jump list' stack functie. Files en folders kunnen naar een plek in de Dock worden gesleept om daar samen een stack te vormen. Dit vermijdt het gebruik van de Finder.

Foto 6: Windows 7 introduceert een nieuwe bibliotheekfunctie: Libraries. In essentie is dit een nieuwe manier om de inhoud van verschillende mappen op een plek te bekijken. Bijvoorbeeld de Fotomap en de Publieke Fotomap kunnen op dezelfde plek bekeken worden. Welke mappen er onder een knop zitten kan de gebruiker zelf bepalen.

Foto 7: Naast de Quick Look en Cover Flow mogelijkheden voegt Snow Leopard een verbeterde inline preview toe aan Finder. Daarmee kunnen mediafiles direct in de Finder worden afgespeeld of worden getoond.

Foto 8: Windows 7 heeft een optionele previewfunctie. Als een file wordt geselecteerd verschijnt er een voorvertoning. In vergelijking met de functie van Snow Leopard doet deze preview nogal simpel aan.

Foto 9: Ook de functie om de desktop te bekijken is vergelijkbaar. Bij Windows 7 worden de vensters transparant, bij Snow Leopard verdwijnen ze naar de zijkanten van het bureaublad.

How to install memory in a macbook pro (Unibody)

How to add and install more memory in the Apple MacBook Pro 2009 17-inch 2.8GHz Aluminum Unibody

Step 1: Shutting down your MacBook Pro

 • Shut down your MacBook Pro 2009 Unibody. Disconnect the power adapter, Ethernet cable, USB cables, security lock, and any other cables connected to the MacBook Pro to prevent damaging the notebook.
 • Turn over your MacBook Pro 2009 Unibody and remove the ten (10) screws that secure the bottom case. Because the screws are different lengths, note the screw lengths and locations so you can replace the screws correctly. Put them aside in a safe place. Lift off the case and place it to the side.

http://i116.photobucket.com/albums/o8/Hallinx/macbookpro1.jpg
Step 2: Removing static electricity

 • Ground yourself by touching a metal surface inside the computer to discharge any static electricity from your body.
 • Remove existing memory (if present)
 • Push the levers on the sides of the memory module in an outward direction to release the module from the memory card slot. The memory pops up at an angle. Before removing it, make sure you see the half-circle notches. If you don’t see the notches, try pressing the levers outward again.
 • Hold the memory module by its notches and remove it from the slot.
 • Remove the other memory module.

  Important: Hold the memory modules by their edges; do not touch the gold connectors.

http://i116.photobucket.com/albums/o8/Hallinx/macbookpro3.jpg

Step 3: Install memory (DDR3 1066MHz, PC3-8500 204-PIN SO-DIMM-small-outline-dual-inline-memory-module-ram.html" target="_parent">SO-DIMM)

 • Align the notch on the gold edge of the module with the notch in the lower memory slot.
 • Tilt the card and push the module into the slot.
 • Use two fingers with firm, even pressure to push down on the memory module. You should hear a click when the memory is inserted correctly.
 • Repeat this procedure to install an additional memory module in the top slot. Press down on the module to make sure it is level.
 1. Note: Make sure your memory is installed according to the illustration below, with the gold contacts inserted almost completely into the connector.

http://i116.photobucket.com/albums/o8/Hallinx/macbookpro4.jpg

Step 4: After adding the RAM replace the bottom case

Replace the bottom case. Replace and tighten the ten screws you removed earlier, making sure to put the different length screws in their proper locations.

http://i116.photobucket.com/albums/o8/Hallinx/macbookpro5.jpg

zaterdag 26 september 2009

hoe plaats je dolby 7.1

Plaatsing van uw luidsprekers

In de twee onderstaande schema’s wordt het ideaalbeeld weergegeven, volgens de zogenaamde ITU-T norm. Deze norm is ontwikkeld om een zoveel mogelijk gestandaardiseerde manier van speakerplaatsing voor te stellen voor zowel professional als consument. Op die manier luisteren alle technici en consumenten naar hetzelfde. Het eerste schema geeft een 5.1 opstelling weer en het tweede schema is voor een 6.1/7.1 opstelling (met dank aan Garmt van der Zel voor de 2 schema’s):

Hoe werkt... Home Cinema instellen? (c) Xingo
5.1 opstelling

Hoe werkt... Home Cinema instellen? (c) Xingo
6.1 / 7.1 opstelling

Deze tekeningen geven de ideale opstelling weer, vaak zult u concessies moeten doen. Lees goed de gebruikaanwijzing van uw luidsprekers door. Vaak worden er speciale eisen gesteld aan de plaatsing van luidsprekers. Onder welke hoek, de hoogte en welke afstand van de muur etc.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de site van Dolby Laboratories. (www.dolby.com) Hier kunt u “The Dolby Guide to Home Theater Sound” downloaden voor nog meer gedetailleerde informatie.

Het plaatsen van de center en frontspeakers

Uw center speaker wordt in het midden recht tegenover de door u bepaalde sweet spot geplaatst en wel op een dusdanige manier, dat het geluid uit uw centerspeaker ondersteunend is aan de beeldweergave. Dus bij voorkeur onder of boven uw TV, of bij een plasma- of projectiescherm plaatsing van de center speaker in het midden van het scherm, liefst er direct achter, maar meestal erboven of eronder geplaatst.
De frontspeakers worden geplaatst in een hoek van tussen de 25° en 35° ten opzichte van de centerspeaker, en worden onder een lichte hoek op de sweet spot gericht.
Plaats de drie speaker op een lijn en voorkom dat de center speaker voor de front speakers komt te staan. Voor normale stereo weergave wordt een luisterhoek van 45 i.p.v. 60 graden voor uw frontspeakers aanbevolen. En als laatste, probeer deze drie speaker op ongeveer dezelfde hoogte te plaatsen.

Afhankelijk van het model kunt u de speakers het beste (indien mogelijk) op oorhoogte plaatsen en uiteraard in de luisterrichting. Soms is het experimenteren op welke plaats uw speaker het beste tot z’n recht komen. Een eenmaal gevonden opstelling hoeft zeker niet zaligmakend te zijn.

Experimenteren door speakers hoger, lager, breder of smaller op te stellen verdient aanbeveling. Op deze wijze bereikt u de voor uw ruimte de meest optimale opstelling. Hiervoor is geen standaard regel, dit zal per luisterruimte in combinatie met de speakers verschillen.


Het plaatsen van de surroundspeakers

Voor een 5.1 opstelling dienen de surround speakers iets naar achter geplaatst te worden onder een hoek van maximaal 20°, niet te ver naar achteren en meer dwars geplaatst dan bijvoorbeeld de frontspeakers. De surround speakers worden over het algemeen ook breder (dus verder van elkaar) geplaatst dan de frontspeakers. Hierdoor wordt het ruimtelijk effect meer bevorderd.

Hoe werkt... Home Cinema instellen? (c) Xingo

Noot: In de huiskamer tekening ziet u dat de surround speaker noodgedwongen verder naar achteren staan omdat er anders geen leefbare situatie bestaat in deze kamer.

Hiermee aangegeven dat bijna iedereen in een huiskamersituatie concessies zal moeten doen en creatief moet zijn om voor die ruimte de ideale opstelling te vinden. Alternatieven voor het plaatsen van de surround speakers is in het schema weergegeven, maar uitproberen is de beste manier om erachter te komen wat voor uw situatie de beste oplossing is.


Het plaatsen van de subwoofer

In tegenstelling tot de andere speakers, waar voor het plaatsen een aantal regels zijn, is het voor de subwoofer meer een kwestie van uitproberen. Als een subwoofer goed geplaatst wordt krijg je een mooie strakke bas. Tevens wordt het geluid van de subwoofer als het ware samengevoegd met de andere speaker. Anders gezegd, je hoort de subwoofer niet als een aparte speaker.

Een slecht geplaatste subwoofer zal bonkend, zwaar en zonder detail klinken. En heeft zeer zeker geen invloed op de dynamiek in het totale geluidsbeeld. Een paar richtlijnen voor het plaatsen van een subwoofer:

 • Niet op dezelfde afstand van twee muren
 • Bij voorkeur niet compleet in een hoek, hoewel een plaats niet verder dan 1 meter uit de hoek vaak de beste plek is
 • Zo dicht mogelijk bij de luisterplaats kan een oplossing zijn in sommige probleemgevallen
 • Probeer verschillende plaatsen voor de subwoofer en stel bij iedere verschuiving opnieuw het niveau van de subwoofer af

Een veel gebruikte methode voor de plaatsing van de sub is deze op de luisterplek neer te zetten en vervolgens al kruipende door de kamer tijdens het spelen van een bas-rijk muzieknummer de meest neutrale plek te vinden voor de bas. Dit zal de plek zijn waar de bas niet het hardst, nog het zachtst is, maar wel het meeste gedetailleerd en neutraal.

De meeste subwoofers zijn tegenwoordig actief. Een speaker voor de laag weergave met een eigen ingebouwde versterker. Hou dus rekening met de plaatsing van deze subwoofer dat een stopcontact in de nabijheid van het apparaat wenselijk is voor de noodzakelijke stroomvoorziening.

zaterdag 19 september 2009

Voip on E71

Before:

Create your account in one of VoIP services.

You can compare fares for your country on page and select the best service. Do not pay until successful first short test calls (limited to few calls, cut off after 60 secs only).

After the test, not earlier, you should pay 10 Euro+VAT and call for free 3 or 4 month to many countries. The ammount can be used for mobile connections and calls to other payable directions.


What you need for configuration?


ID= here 'voipdiscount_ID' <-- replace with your own, as used in registration

password = here 'voipdiscount password' <-- replace with your own


Nokia E71 configuration (on E61 I did it in similar way)

In your phone: Applications-> Tools -> settings -> Connection -> Sip Settings :Profile name: Your_prefferred_name

Service Profile: IETF

Default Access point: access point SSID

Public user name: sip:voipdiscount_ID@voipdiscount.com

Use compression: No

Registration: Always On/When needed

Use security: No


Proxy server

–Proxy server address: sip:sip.voipdiscount.com

–Realm: voipdiscount.com

–User name: voipdiscount_ID

–Password: voipdiscount password

–Allow loose routing: Yes

–Transport Type: UDP

–Port: 5060


-Registrar Server

–Registrat server address: sip:stun.voipdicount.com

–Realm: voipdiscount.com

–User name: voipdiscount_ID

–Password: voipdiscount password

–Transport Type: UDP

–Port: 5060


Applications-> Tools -> settings -> Connection -> Internet tel settings:

-Name: Any_name_eg_voipdiscount

-SIP Profile Your_prefferred_name (choose form the list)


TIPS:

When you stay in the location covered by your WiFi access point, after the SIP registration switch off WLAN scanning, to save battery lifetime.


How to call:

Select the number from your Contacts (+48nnnnnnnnn) <--+$* an example to Poland

Options --> internet call


Troubleshooting:

All VoIP calls are international, coming from the unknown country like Internet, so you should always use "+country code" preceeding phone number.


"Number not in use" - correct the number in your contacts:

remove all spaces, separators and other characters like ()-/.

check if the number has + or 00 followed by country code at the begining

"You have diled an invalid number" - NO EMEGRENCY CALLS, You can't be localized, so nearest emergency service is unknown.

+countrycode local area code + other short numbers - you can try to extend it to standard length by filling with any digits at the end - in some cases it helps.


Feel free to share this with your friends


Have fun


woensdag 12 augustus 2009

how to install windows with a usb stick


Lead image

Netbooks zijn enorm populair. Niet zo vreemd: ze zijn betaalbaar en doen wat betreft functionaliteit nauwelijks onder voor een ‘volwaardige’ laptop. Veel netbooks zijn standaard voorzien van Linux. Wist u dat u ook Windows op uw netbook kunt installeren, zelfs als het apparaat niet over een dvd-speler beschikt? Lees verder en ontdek hoe u Windows XP vanaf een usb-stick installeert!

Deel 1 Windows XP installeren (dit artikel)
Deel 2 Stel uw netbook in
Deel 3 Windows 7 installeren (verschijnt donderdag 9 juli)

Windows XP installeren

01 Wat hebt u nodig?

Voordat u aan de slag gaat, verzamelt u de volgende zaken: de installatie-cd van Windows XP (bij voorkeur voorzien van Service Pack 2 of hoger), een lege usb-stick (een exemplaar van minstens 2 GB) en het programma USB_Multiboot_10, dat u kunt downloaden via http://ct.link.idg.nl/usbmultiboot. In deze workshop installeren we Windows vanaf een usb-stick. Op deze manier zijn we niet meer afhankelijk van een cd-rom- of dvd-speler voor de installatie van het besturingssysteem.


02 XP of Vista?

Ook gebruikers die graag zelf Windows op een netbook installeren, kiezen in de praktijk vaak voor Windows XP in plaats van Windows Vista. De ‘footprint’ van Windows Vista is relatief groot voor de beperkte capaciteit van netbooks, waardoor de keuze in veel gevallen snel gemaakt is. Ook de bètaversie van Windows 7 leent zich goed voor netbooks. Deze toekomstige Windows-versie houdt beter rekening met netbooks (onder meer dankzij een compactere footprint en enkele optimalisaties, waaronder voor SSD-schijven).


03 Bestanden lokaal kopiëren

Hoewel u de installatiebestanden van Windows XP direct vanaf de cd-rom naar de usb-stick kunt kopiëren, gaat onze voorkeur ernaar uit om de bestanden eerst in een lokale map op de computer te plaatsen en van hieruit naar de usb-stick te kopiëren. Plaats de installatie-cd en open Windows Verkenner. Navigeer naar de cd en kopieer de inhoud ervan naar een nieuwe map op de vaste schijf.


04 Bestanden klaarzetten

Maak een nieuwe map aan, bijvoorbeeld op uw bureaublad of in de gebruikersmap Documenten. Kies een eenvoudige naam, bij voorkeur met maximaal acht karakters en zonder spaties (bijvoorbeeld NETBOOK). Pak de bestanden van het zipbestand USB_Multiboot_10 hierin uit. In de map vindt u verschillende bestanden. Dubbelklik op het bestand USB_Multiboot_10.cmd. Het script wordt nu uitgevoerd. Gebruikt u Windows Vista, ga dan door naar stap 5. XP-gebruikers lezen verder bij stap 6.


05 Voor Windows Vista

Om het script goed te laten werken, is het nodig om Gebruikersaccountbeheer (tijdelijk) uit te schakelen en het script als Administrator uit te voeren. Open het Configuratiescherm en kies Gebruikersaccounts. Klik op de koppeling Gebruikersaccountbeheer in- of uitschakelen. Haal het vinkje weg bij Gebruik Gebruikersaccountbeheer (UAC) om uw computer beter te beveiligen. Om het script uit te voeren, klikt u erop met de rechtermuisknop en kiest u Als administrator uitvoeren. Hebt u de usb-stick gemaakt, dan schakelt u Gebruikersaccountbeheer weer in.


06 Usb-stick formatteren

Het hoofdvenster van USB_Multiboot verschijnt. Druk op Enter. U wordt gevraagd op welke manier u de stick wilt formatteren. Wij kiezen de optie om de stick in de FAT-indeling te formatteren. Druk op P. Sluit een lege stick aan op de computer. Een nieuw venster wordt geopend. Verschijnt de gewenste stick niet in het menu? Klik op Refresh. Controleer of de opties Enable Disk Format en Enable LBA (FAT16X) zijn aangevinkt. Standaard geeft PeToUSB al een naam aan de usb-stick. Klik op de knop Start om te formatteren en klik op Ja in het bevestigingsvenster.


07 Opties opgeven (1)

Is het formatteren afgerond? Klik op Close. U keert terug naar het hoofdvenster van USB_Multiboot. In dit venster drukt u op 1, gevolgd door Enter. Blader naar de hoofdmap van de installatiebestanden. Hebt u de Setup-bestanden ondergebracht in de map C:\Documenten\Netbook\I386, dan navigeert u naar de map C:\Documenten\Netbook, selecteert u deze en bevestigt u met een klik op OK. Een nieuw venster verschijnt, waarin wordt gevraagd welk type installatie u wilt uitvoeren. Wij kiezen voor een handmatige installatie. Klik daartoe op Annuleren.


08 Opties opgeven (2)

Kies in het hoofdvenster van USB_Multiboot voor 2 en druk op Enter. U geeft hier de stationsletter van de stick op, bijvoorbeeld J. Bevestig met Enter. Tot slot drukt u op 3 en bevestigt u met Enter. De bestanden worden klaargemaakt om naar de usb-stick te kopiëren. Voordat het kopiëren daadwerkelijk begint, volgen enkele vensters met aanvullende vragen. Bevestig telkens met een klik op Ja. Hierna worden alle bestanden gekopieerd. Na afloop verschijnt een melding. Ook bij deze melding klikt u op Ja. Uw usb-stick met Windows-installatiebestanden is gereed.

dinsdag 28 juli 2009

new shows

 1. Packed To The Rafters 2x05 Brave New World HDTV XviD-FoV [eztv] -http://re.zoink.it/4a6eeef7
 2. Big Brother UK S10E62 WS PDTV XviD-NOsegmenT [eztv] -http://re.zoink.it/4a6eede6
 3. Durham County 2x03 (HDTV-CHGRP)[VTV] -http://re.zoink.it/4a6ead9a
 4. Conan O Brien 2009 07 27 Meryl Streep HDTV XVID-BAJSKORV [eztv] - http://re.zoink.it/4a6ea5e8
 5. Weeds S05E08 720p HDTV X264-DIMENSION [eztv] -http://re.zoink.it/4a6e81eb
 6. The Daily Show 2009 07 27 (PDTV-FQM)[VTV] -http://re.zoink.it/4a6e7a08
 7. Raising the Bar S02E08 Trust Me HDTV XviD-FQM [eztv] -http://re.zoink.it/4a6e7325
 8. Weeds S05E08 HDTV XviD-SYS [eztv] - http://re.zoink.it/4a6e6e35
 9. The Closer 5x08 (HDTV-FQM)[VTV] - http://re.zoink.it/4a6e6474
 10. Make It or Break It S01E06 Between a Rock and a Hard Place HDTV XviD-FQM [eztv] - http://re.zoink.it/4a6e6284
 11. The Secret Life of the American Teenager S02E06 The Summer of Our Discontent HDTV XviD-FQM [eztv] -http://re.zoink.it/4a6e5a80
 12. BBC South Pacific 1of6 Ocean of Islands XviD AC3 [MVGroup org] - http://re.zoink.it/4a6e1875
 13. Fifth Gear S16E08 WS PDTV XviD-RiVER [eztv] -http://re.zoink.it/4a6e0a4d
 14. BBC Living With Monkeys 2of2 XviD AC3 [MVGroup org] -http://re.zoink.it/4a6d9117
 15. The Storm 2009 Part One HDTV XviD-2HD [eztv] -http://re.zoink.it/4a6d4aff
 16. Entourage S06E03 720p HDTV X264-DIMENSION [eztv] -http://re.zoink.it/4a6d347c
 17. True Blood S02E06 720p HDTV X264-DIMENSION [eztv] -http://re.zoink.it/4a6d345f
 18. Robot Chicken S04E11 DSR XviD-DVSKY [eztv] -http://re.zoink.it/4a6d33fd
 19. Hung S01E04 HDTV XviD-NoTV [eztv] - http://re.zoink.it/4a6d310b
 20. Entourage S06E03 HDTV XviD-NoTV [eztv] -http://re.zoink.it/4a6d272e

Prison Break

Prison Break

2 and a half men

2 and a half men

shows

Lost

Lost
Shows

Ghost Whisperer

Ghost Whisperer

30 Rock

30 Rock